Efekty

W ramach projektu Uczelnia w zakresie realizacji jej III misji będzie realizowała wsparcie w postaci kursów florystycznych dla różnych grup odbiorców. W tym celu WSI-E nawiązała formalną współpracę ze Stowarzyszeniem Naukowo – Technicznym Inżynierów i Techników Ogrodnictwa o/Rzeszów (SN-TITO) – podmiotem działającym m.in. na rzecz edukacji, którego doświadczenie i merytoryczny zakres działalności związane są z celami projektu. Zadania Partnera koncentrowały się będą na aktywnym włączaniu społeczności lokalnej w realizację działań oraz  konsultację programów zajęć i treści kształcenia.

Grupę docelową stanowi 180 osób zamieszkujących teren województwa podkarpackiego, w tym osoby dorosłe, młodzież szkół ponadgimnazjalnych, osoby starsze  i osoby z niepełnosprawnościami, w szczególności:

– 132 osoby chcące pozyskać podstawową wiedzę z zakresu florystyki oraz nabyć lub zwiększyć kompetencje społeczno-emocjonalne, w tym:

Grupa 1) 48 osób dorosłych pracujących nie związanych z zawodem florysty lub osób bezrobotnych;

Grupa 2) 12 osób z niepełnosprawnościami;

Grupa 3) 48 uczniów uczęszczających do publicznych oraz niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych w wieku 16-19 lat ;

Grupa 4) 24 osoby w wieku 55+ (emeryci/renciści);

oraz

Grupa 5) 48 osób dorosłych chcących poszerzyć wiedzę z zakresu florystyki oraz nabyć lub zwiększyć kompetencje społeczno-emocjonalne, w szczególności absolwenci kursów florystycznych I stopnia, właściciele i pracownicy kwiaciarń, pracownicy pracowni dekoratorskich i restauracji.

Grupa docelowa została wybrana w oparciu o analizę potrzeb i oczekiwań różnych grup społecznych oraz możliwości ich zaspokojenia poprzez realizację przez WSI-E działań skupionych wokół
jednej tematyki. Obszarem takim jest realizacja kursów florystycznych, gdyż daje uczestnikom zarówno możliwość nabycia lub zwiększenia umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz w
życiu codziennym, jak i zwiększenia ich kompetencji społeczno – emocjonalnych.