Cel projektu

Celem projektu AKADEMIA FLORYSTYKI  jest nabycie i podniesienie kompetencji przyrodniczych w zakresie florystyki oraz kompetencji społeczno – emocjonalnych przez min. 162 osoby, w tym 108 kobiet (K) i 54 mężczyzn (M) poprzez realizację kursów florystycznych przez kadrę dydaktyczną Wyższej Szkoły Inżynieryjno – Ekonomicznej w Rzeszowie w ramach rozwoju oferty Uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2020.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER poprzez rozwój oferty WSI_E w zakresie realizacji jej trzeciej misji przez wykorzystanie potencjału dydaktycznego

Uczelni mającą na celu wspieranie wśród m.in. młodzieży, dorosłych, osób w podeszłym wieku oraz osób z niepełnosprawnościami wybranych kompetencji, które wpłyną na ich aktywizację społeczną i zawodową, poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań, pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej oraz zapobieganie społecznemu wykluczeniu.

Nabycie i podniesienie kompetencji przyrodniczych i społeczno – emocjonalnych przez min. 162 osoby objęte kursami florystycznymi w projekcie w ramach realizacji trzeciej misji Uczelni

przyczyni się do osiągnięcia wskaźnika rezultatu celu szczegółowego PO WER dotyczących liczby osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS.