Projekt pt. „Akademia florystyki”  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wartość projektu:  492 875,00 zł, w tym dofinansowanie ze  środków europejskich w kwocie 415 395,05 zł